วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน


บทคัดย่อ

โลกในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ ดังนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าให้แก่องค์การ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ หน่วยงานการศึกษาของไทยต้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรและผู้เรียนทั้งในด้านการทำงานในเวทีระหว่างประเทศ ทักษะการประสานงาน ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ดังนั้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และของประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน

Abstract

In the current world, institutions and organizations need to adapt themselves to be ready for rapid changes throughout the society. From the past until nowadays, we have recognized that human capital is a key factor for institutions’ achievement and success. Thus, human capital development raises human potential that leads to the increase of productivity and value of an organization.

To enter the ASEAN community, all sectors in Thai society have to join hands to enhance Thailand’s capabilities. Thai educational institutions must prepare its personnel and learners in terms of performance in the international arena, coordination skills, English language and neighboring languages. Therefore, the development of new skills of the 21st century in the learning and teaching process is an interesting and necessary way to increase both Thailand’s and the ASEAN community’s
competitiveness.

Download in PDF (375.3 KB)

How to cite!

อระนุช โกศล (2557). การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 8(1), 114-125

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in