วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย

1) เพื่อพัฒนาวิธีการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 42 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจำนวนรูปแบบละ 8 แผน

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3) แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา และ

4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Hotelling’s T2

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/83.41 และ 79.69/82.22 ตามลำดับ

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7538 และ 0.7381 ตามลำดับ

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract

This study aimed (1) to develop Physics’ teaching methods by using 7E inquiry and problem-based learning activities with a required efficiency of 75/75, (2) to find out effectiveness indices of the methods, and (3) to compare the two methods in terms of learning achievement, problem solving and attitudes toward physics of Mathayomsucksa 4 students.The samples in this study which derived from cluster random sampling technique, consisted of 42 students of Matthayom 4/7 and 42 students of Matthayom 4/9 in 2012 academic year, at Satrirachinuthit School, in Udonthani. The instruments used in the study were 1) the eight “7e model” Physics lesson plans on Work and Energy and the 8 “problem-based” Physics lesson plans on Work and Energy; 2) the achievement test; 3) the Problem Solving Test, and 4) the Physics Learning Attitude Test. Data were analyzed with percentage, mean and standard deviation and Hotelling’s T2 was used to test the hypothesis.

The results showed that :

1. The efficiencies of the 7E inquiry and the problem-based learning activities in Physics of Matthayom 4 were 80.72/83.41 and 79.69/82.22 respectively.

2. The effectiveness indices of the 7E inquiry and the problem-based learning activities in Physics of Matthayom 4 were 0.7538 and 0.7381 respectively.

3. The students who learned by 7E inquiry learning activities did not have different learning achievement, problem solving and attitudes toward Physics learning from those who learned by problem-based learning activities.

Download in PDF (363.97 KB)

How to cite!

ขวัญตา แสวงผล, ประสาท เนืองเฉลิม, & พัดตาวัน นาใจแก้ว. (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 8(1), 10-24

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in