วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 7, Number 2 (July - December), 2013

Table of Contents

Page
บทความรับเชิญ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ ดวงเดือน พินสุวรรณ์
10-27
การพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เรื่องการจัดการ เรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
28-40
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
ประสาท เนืองเฉลิม
41-53
Research Articles
ครู นวัตกรรมการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงด้วยจิตตปัญญาศึกษา
วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ สุธีลักษณ์ ลาดปาละ
54-70
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขับถ่าย
วัฒนา แซ่โหลว
71-81
การประเมินโครงการอบรมพัฒนาสื่อวีดิทัศน์คุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ จิระศักดิ์ สาระรัตน์ และ อรรถญา พิกุลพารุ่งโจน์
82-93
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
พรรณอร ทองช่วง และ สัณฐิติ ทองช่วง
94-103
ชุดวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนด้วยเทคนิคทางแสง
นพรัตน์ ครุฑเกิด และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์
104-114
Review Articles
การสอนภาษาอังกฤษยุคใหม่ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media)
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
115-128
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in