ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับนี้ ถือเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index (TCI) Centre อย่างเป็นทางการ ซึ่งทางกองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งท่านผู้บริหารของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงทีมงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ ในการส่งเสริมผลักดันให้วารสารเล่มนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อีกขั้น เราสัญญาว่าจะไม่หยุดนิ่ง แต่จะมุ่งมั่นพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อยกระดับมาตรฐานในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่สถาบัน และเหมือนเช่นเคย เรายินดีเปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งท่านคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใดที่สนใจ สามารถส่งต้นฉบับแบบ Online Submission ให้เราพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://isdc.rsu.ac.th/journal  สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ได้บรรจุไว้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า....................

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.7 No.2 , July - December 2013.
Table of Contents
Page
บทความรับเชิญ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ ดวงเดือน พินสุวรรณ์
10-27
การพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เรื่องการจัดการ เรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
28-40
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
ประสาท เนืองเฉลิม
41-53
Research Articles
ครู นวัตกรรมการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงด้วยจิตตปัญญาศึกษา
วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ สุธีลักษณ์ ลาดปาละ
54-70
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขับถ่าย
วัฒนา แซ่โหลว
71-81
การประเมินโครงการอบรมพัฒนาสื่อวีดิทัศน์คุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ จิระศักดิ์ สาระรัตน์ และ อรรถญา พิกุลพารุ่งโจน์
82-93
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
พรรณอร ทองช่วง และ สัณฐิติ ทองช่วง
94-103
ชุดวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนด้วยเทคนิคทางแสง
นพรัตน์ ครุฑเกิด และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์
104-114
Review Articles
การสอนภาษาอังกฤษยุคใหม่ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media)
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
115-128