วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 5, Number 1 (January - June), 2011

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่อง การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ
ปัญญา มณีจักร์
5-18
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนวีซีดี สำหรับปฏิบัติการเรื่อง ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
วนิดา โอศิริพันธุ์
19-28
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา MTH353: เทคนิคทางปรสิตวิทยาการแพทย์
สิริมา กิจวัฒนชัย
29-39
การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง ภาพตัด (Section View) มหาวิทยาลัยรังสิต
ชนัฏตา สินธนพงศ์
40-51
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ
จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล
52-64
การพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
65-76
Review Articles
ปัญหาการตอบข้อสอบอัตนัยของนักศึกษา
วิชัย กอสงวนมิตร
77-85
การบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธี Storyline Method
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
86-92
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in