วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธี Storyline Method


Download in PDF (329.09 KB)

How to cite!

พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ (2554). การบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธี Storyline Method. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(1), 86-92

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in