วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่อง การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ

A Development of Computer Assisted Instruction Lesson for the Analytical Chemistry Course : Solution Preparation in Different Concentration Unit


บทคัดย่อ

ในการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆและรวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆและศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีชีวภาพที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553 จำนวน 109 คนได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆโดยใช้โปรแกรมMicrosoftOfficePowerPoint2007 และ AdobePresenter 6 แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้น

ต่างๆมีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.62

2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.37และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.748แสดงว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อของบทเรียนนี้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน2ข้อได้แก่วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.289และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.569

 

Abstract

The purposes of the study were to develop and evaluate the efficiency of computer

assisted instruction lesson "Solution Preparation in Different Concentration Unit" of the Analytical Chemistry Course.  The study covered the learning achievement of subjects and their opinions towards the courseware. The samples in this study were 109 Science and Biotechnology students, selected through purposive sampling technique, who registered Analytical Chemistry Course in semester one of the academic year 2010.  The treatment of the study was the computer assisted instruction lesson developed  by Microsoft Office PowerPoint 2003 and Adobe Presenter 6. The instruments of the study were pretest and posttest and a questionnaire intended to survey the students' opinions towards the devel- oped lesson. The data was statistically analyzed by percentage, mean, and standard devia- tion.

 

The findings of the study were as follows:

 

        1.  The effectiveness of the computer assisted instruction was 0.62.

        2.  Mean and standard deviation of students' opinions towards the developed lesson

were 4.37 and 0.748 respectively. This implied that the subjects were very satisfied with the

newly constructed lesson.

        3.  The two items in the questionnaire receiving the highest scores were "The course 

objectives correspond to the overall content" (  χ = 4.58  S.D. = 0.289)  and "The tests

correspond to the course content" (  χ  = 4.58  S.D. = 0.569 ). 

Download in PDF (157.9 KB)

How to cite!

ปัญญา มณีจักร์ (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่อง การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(1), 5-18

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in