วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง ภาพตัด (Section View) มหาวิทยาลัยรังสิต

A Construction and Efficiency Validation of Multimedia Computer-Assisted Instruction for Multimedia on the Topic of Section View at Rangsit University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาพตัด ( SectionView ) โดยมีสมมุติฐานการวิจัยว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาพตัด ( SectionView ) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา2552ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 36 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจงจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยสูตรคำนวณทางสถิติ

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ82.67/84.78ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

 

Abstract

The purpose of this research was to develop the computer-assisting instruction (CAI) lesson of "Section View" which could be efficiently and effectively used as a teaching aid. The effectiveness of the CAI program, used as teaching aid, was hypothesized to be higher than the standard 80/80. And the learning achievement after the treatment was expected to be higher than when the course started.

               

A group of 36 first-year engineering students enrolled in academic year of 1/2009 Rangsit University was selected through purposive sampling technique as the subjects of the study.  Then the data were statistically analyzed by mathematical mean and standard deviation. The result was 82.67/84.78 which was slightly higher than the standard 80/80 at statistical significance of 0.01. 

 

Download in PDF (156.45 KB)

How to cite!

ชนัฏตา สินธนพงศ์ (2554). การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง ภาพตัด (Section View) มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(1), 40-51

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in