วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Development of Electronic Dictionary in Computer Technology


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าคุณภาพของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกรายการและความเหมาะสมในด้านการใช้งานของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกรายการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจำนวน 20 คนส่วนกลุ่มตัวอย่างด้านคำศัพท์มีจำนวน370คำจากจำนวนคำศัพท์ทั้งหมด

 

ผลการพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์บรรจุคำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 10,000คำ และรูปภาพจำนวน5,000รูป โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแยกคำตามหมวดวิชาแสดงความหมายและรูปภาพประกอบ

ผลการวิจัยพบว่า

1.คุณภาพของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( χ )ทั้งฉบับเท่ากับ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.50

2.ความเหมาะสมของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากการประเมินความคิดเห็นโดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย( χ )ทั้งฉบับเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.53

Abstract

        The purposes of this research were to develop and find out the effectiveness of an electronic dictionary of computer technology. It was hypothesized that the quality of the developed dictionary was good in all aspects, based on the way it was evaluated by the experts in the field. The practicality of the dictionary was also rated high by the subjects, 20 graduate students majoring in Computer Technology, Faculty of Industrial Technology, NSTRU, who were exposed to 370 sample words out of the total list.

 

    The electronic dictionary of computer technology was developed for Microsoft Windows operating system. It contained 10,000 headwords and 5,000 images. The software could display English and Thai words, classify words into groups, and display meanings as well as images.

 

        The results showed that:

         1. The quality of electronic dictionary of computer technology as evaluated by experts was at excellent level with the mean scores of 4.62 (S.D. = 0.50) for all items.

        2.  The practicality of the developed dictionary was at excellent level with the mean scores of 4.51 (S.D. = 0.53) for all items. 

Download in PDF (183.74 KB)

How to cite!

ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ (2554). การพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คำศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(1), 65-76

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in