วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 11, Number 1 (January - June), 2017

Table of Contents

Page
Research Articles
Relationship Between Game-Based Learning and Mathematics Achievement of Grade Seven Students in a Middle Secondary School in Bhutan
Karma Jigme and Jamie Wallin
1-12
A Study of Cultural Differences Between Thai and Japanese Language Teachers in the Secondary Schools of Educational Service Area Offices 3 and 4: Hofstede’s Cultural Dimensions Theory
Tomoko Hashi and Supinda Lertlit
13-25
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด
26-38
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รัฐพล ประดับเวทย์
39-49
ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
50-59
การศึกษาผลการใช้แบบแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบทางไกลผนวกการนิเทศหลังการอบรม ที่มีต่อสมรรถนะของครู ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
60-71
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน
เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ สวาท กุลมา ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์ และ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
72-81
ประสบการณ์การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การพยาบาลระยะคลอดปกติ กรณีศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รพีพรรณ นาคบุบผา ไพลิน ถึงถิ่น และ มนพร ชาติชำนิ
82-94
การสลับรหัสในวาทกรรมของผู้สอนชาวไทยภายในชั้นเรียนกลุ่มวิชาบังคับร่วม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Dorota Domalewska
95-109
Review Articles
การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ: กรณีศึกษาของผลกระทบต่อนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
Nipaporn Chalermnirundorn
110-122
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
123-134
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
135-150
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in