วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 9, Number 1 (January - June), 2015

Table of Contents

Page
Research Articles
การออกแบบชุดทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
10-22
การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้“ผังมโนทัศน์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จังหวัดกระบี่
เจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ และ สุพัตรา ประดับพงศ์
23-37
การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ชไมพร ไกยสิทธิ์ ขนิษฐา มีประดิษฐ์ และ สาริศา บริเพชร์
38-49
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพ็ญภัคร พื้นผา
50-67
การศึกษาวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังท่าดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี และ สุพัตรา ประดับพงศ์
68-79
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
80-90
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ใช้การทำงานเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชาวีดิทัศน์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุภจิต รัตนมณีฉัตร และ นาตยา ปิลันธนานนท์
91-106
Development of Simulation Game Model for Enhancement o f Strategic Thinking of Undergraduate Students
Kampanat Coosirirat Tipparat Sittiwong Brayat Jiraworapong and Rattana Buosonte
107-120
การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาสำหรับกรณีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สมิตา กลิ่นพงศ์
121-135
Review Articles
แนวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ประสาท เนืองเฉลิม
136-154
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in