วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

Development of Distance Training Package on Online English Newspapers Reading for Secondary School English Teachers in Nonthaburi Province


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีให้มีประสิทธิภาพ (ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80) (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  (3) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกอบรบทางไกลจำนวน 3 หน่วย แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพ 80.5/81.5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ครูมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ(3) ความพึงพอใจที่ครูมีต่อชุดฝึกอมรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The purposes of this research were to 1) develop a Distance Training Packages on Online English Newspapers Reading for Secondary School English Teachers in Nonthaburi Province  2) study the learning achievement of English teachers before and after learning from a Distance Training Packages 3) study the satisfaction of English teachers towards the quality Distance Training Packages. The samples for the efficiency testing consisted of 40 English teachers in Nonthaburi Province, obtained by a simple random sampling. Research tools comprised (1) distance learning packages on Online English Newspapers Reading for Secondary School English Teachers in Nonthaburi Province (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; exercises during the training and the questionnaires asking the teachers about their satisfaction towards the Distance Training Packages. Statistics used were the E1/E2 index, t-test, mean and standard deviation.

Research finding showed that (1) the Distance Training Package were efficient at 80.5/81.5 according to the set efficiency criterion of 80/80; (2) the learning progress of the teachers learning from the distance learning package was significantly increased (3) the satisfaction towards the Distance Training Packages on Online English Newspapers Reading for Secondary School English Teachers in Nonthaburi Province at “Very Satisfied” level.

Download in PDF (236.79 KB)

How to cite!

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 9(1), 80-90

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in