ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน... พบกันอีกเช่นเคยกับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในวารสารพัฒนา การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์  ที่ได้ช่วยนำเสนอบทความวิชาการว่าด้วยการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ตามกรอบมาตรฐาน TQF ในบริบทของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาระบบทางไกล  ซึ่งท่านผู้เขียน ได้มีการกล่าวไว้อย่างละเอียดถึงความเป็นมาและขอบเขตของทักษะทางปัญญาในกรอบมาตรฐาน  TQF ต่อด้วยแนวทางในการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา และปิดท้ายด้วยการยกตัวอย่าง การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ทั้งนี้การมีทักษะทางปัญญาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ด้านการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้  5  ด้านของบัณฑิตที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องตระหนักถึง ความสำคัญ และมีกระบวนการปฏิบัติอย่างทรงประสิทธิภาพ  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน ดังนั้นบทความนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะนำไปปรับใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง นอกจากนั้นในวารสารเล่มนี้ยังมีบทความวิจัยและบทความวิชาการอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่น่าติดตามอ่าน เช่นกัน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน ตลอดไป แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.6 No.2 , July - December 2012.
Table of Contents
Page
บทความรับเชิญ
การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระบบทางไกล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
7-28
Research Articles
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด
วัฒนา ชยธวัช
30-38
ผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA 106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า
จิรพร รักษาพล
39-55
การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
56-71
ความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อรวรรณ ระย้า
72-82
Review Articles
มาตรฐานครูภาษาอังกฤษยุคใหม่จะไปในทิศทางไหน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
84-96
บทบาทผู้สอนตามระบบการศึกษาในปัจจุบัน
เจนศึก โพธิศาสตร์
97-108