วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 6, Number 2 (July - December), 2012

Table of Contents

Page
บทความรับเชิญ
การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระบบทางไกล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
7-28
Research Articles
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด
วัฒนา ชยธวัช
30-38
ผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA 106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า
จิรพร รักษาพล
39-55
การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
56-71
ความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อรวรรณ ระย้า
72-82
Review Articles
มาตรฐานครูภาษาอังกฤษยุคใหม่จะไปในทิศทางไหน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
84-96
บทบาทผู้สอนตามระบบการศึกษาในปัจจุบัน
เจนศึก โพธิศาสตร์
97-108
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in