วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด

Development of Estimated Date of Confinement Calculation Software


บทคัดย่อ

การคำนวณวันครบกำหนดคลอดเป็นสาระส่วนหนึ่งของวิชาการผดุงครรภ์ โดยปกติจะใช้กฎของเนเกล (Naegele's Rule) ในการประมาณการกับผู้ที่มีรอบเดือนปกติ สำหรับคนที่มีรอบเดือนแตกต่างออกไป จะใช้ การคำนวณตามสูตรของพาริกฮ์ (Parikh's Formula) การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ วันครบกำหนดคลอด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนวิชาผดุงครรภ์ รวมไปถึงการผดุงครรภ์ไทยซึ่งใช้ปฏิทินจันทรคติ 2) เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด และ 3) เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ORM 226 ผดุงครรภ์ไทย (Thai Midwifery) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบ วัดผลสัมฤทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด  และ 2) แบบวัดความ พึงพอใจของผู้เรียน

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความเข้าใจในการคำนวณด้วยกฎเนเกล (Naegele's Rule) และความเข้าใจในการคำนวณด้วยสูตรของพาริกฮ์ (Parikh's Formular) หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความเข้าใจ ต่อการคำนวณประมาณการวันครบกำหนด คลอดพบว่า ระดับความเข้าใจของนักศึกษาหลังการใช้งานโปรแกรมในการคำนวณสูงกว่าก่อนการใช้งานโปรแกรม ในการคำนวณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05  และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อคำนวณวันครบ กำหนดคลอดในระดับมาก

Abstract

Estimated date of confinement (EDC) is a part of midwifery subject. Normally, Naegele's Rule will be applied to calculate for a common case; however, for a special one, Parikh's Formula will be used. This research was aimed 1) to develop an estimated date of confinement calculation software as a part of mid- wifery subject and Thai Midwifery according to Thai Lunar calendar 2) to study the operation of confine- ment calculation software 3) to study the students' attitudes towards the confinement calculation software. The samples were 133 Rangsit University students who studied in Thai Midwifery class in the first semester of the academic year 2011. The research tools were 1) EDC learning achievement tests 2) Attitude question- naires.

The study found that the learning achievement on the calculation according to Naegele's Rule and Parikh's Formula of the students were increasing at significance level of 05. The understanding of the opera- tion system of EDC program was also higher at significance level of 05. The attitudes towards the EDC program were in a high level.

Download in PDF (164.37 KB)

How to cite!

วัฒนา ชยธวัช (2555). การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 6(2), 30-38

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in