วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Opinions and Acceptance of Web-Based Instruction of Undergraduate Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนบทเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนบทเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา จำแนกตามสังกัดคณะและเกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา 2552  จาก 5 คณะ จำนวน 382 คน ไดม้าจากการเลือกตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตามวิชาเอกในแต่ล่ะหลักสูตร  และกำหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง สำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  (1970 : 608) ที่ระดับความมั่นใจร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่แบ่งเป็นส่วนของความคิดเห็น ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และในส่วนของการยอมรับการเรียนการสอนด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 และ .98 ใช้การ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สถิติสำเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2) นักศึกษายอมรับการเรียนการสอนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกัน เกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันแตกต่างกัน 4) นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกัน  เกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีการยอมรับการเรียนการสอนบทเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันแตกต่างกัน

Abstract

The purposes of this research were 1) to study opinions and acceptance of Web-Based Instruction of Undergraduate Students and  2) to compare opinions and acceptance of Web-Based Instruction of Under- graduate Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University according to their faculties and GPA. The samples were 382 undergraduate students who studied in 5 faculties in the academic year of 2009 obtained by stratified random sampling according to their majors. The size of the sampling groups was based upon Krejcie and Morgan size table (1970 : 608) with a 95% reliability level and ?5   errors. The research tool in the study was the questionnaire asking students' opinions towards Web-Based Instruction and student's accep- tance on Web-Based Instruction with the reliability level at .96 and .98 respectively.The data were analyzed with means, standard deviation, and one-way ANOVA. The results were as follows:

1) Students' opinions towards Web-Based Instruction of NSTRU were at a high level. 2) Students' acceptance of  the  Web-Based Instruction at  NSTRU was at a high level. 3) Faculties and GPA of students were the variables that effected the students' opinions towards Web-Based Instruction of NSTRU. 4) Faculties and GPA of students were the variables that effected the students' acceptance for Web-Based Instruction of NSTRU.

Download in PDF (132.44 KB)

How to cite!

อรวรรณ ระย้า (2555). ความคิดเห็นและการยอมรับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 6(2), 72-82

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in