วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA 106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า

The Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of THA106 on Paragraph Writing


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (THA 106)  ในหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้า  และ 2) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THA 106)  ในหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ ไดม้าจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (THA 106) ในภาคเรียนที่  1 และ 2  ปีการศึกษา 2552  ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนอยู่  จำนวน 133 คน  โดยใช้เครื่องมือคือ แบบทดสอบ ความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

                ผลการวิจัยพบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คำนวณโดยวิธี หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -Coefficient) พบว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร (THA 106) ในหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937

                สำหรับค่าสถิติเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การเขียนย่อหน้า  จำนวน 2 ชุด  โดยใช้  Paired t-test  พบว่าคะแนนที่ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบความรู้หลังเรียน มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเขียนย่อหน้า ทั้ง 2 ชุด  ดังนั้นสามารถกล่าว ได้ว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รายวิชา THA 106  ในหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้าที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการใช้งาน และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้า ของนักศึกษาสูงขึ้น แสดงว่าสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning)  รายวิชา THA 106  ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้ามีประสิทธิภาพ  ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนผลการประเมินสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับดี

Abstract

The objectives of this research were 1) to evaluate the e-Learning media application in teaching paragraph writing in the course "Thai Language for Communication (THA 106)"  and 2) to develop the e-Learning media to be effective in teaching paragraph writing. The subjects of this research were 133 students who enrolled in THA 106 course in term 1 and 2 in the academic year 2009 and were taught by the researcher. The research tools used in this research were a pre-test and a post-test.

The reliability of e-learning was analyzed by Alpha Coefficient and the results revealed that the reliability of the e-Learning media in paragraph writing in THA 106 course was 0.937.

The comparison of the scores gained from the paragraph writing pre-test and post-test using paired t-test, it was found that the value of the paired t-test was significantly different at 0.05 and the average scores of both post-tests were higher than the average of the pre-tests. According to the statistical results, the e-Learning media instruction that was used in the study was effective and would be able to help students to improve their learning achievement. The reliability of e-learning media has achieved efficiency at 95% and the evaluation of e-Learning media instruction was at a good level with the mean value of 4.23.

Download in PDF (148.96 KB)

How to cite!

จิรพร รักษาพล (2555). ผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA 106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 6(2), 39-55

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in