วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

มาตรฐานครูภาษาอังกฤษยุคใหม่จะไปในทิศทางไหน


บทคัดย่อ

มาตรฐานวิชาชีพครูภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบใหญ่ที่เป็นเสมือนแนวทางสำคัญ สำหรับครูภาษาอังกฤษทุกคน เพื่อใช้ในการพัฒนาและการรักษามาตรฐานของวิชาชีพครู รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ให้มี การ “พัฒนาวิชาชีพครู"” ไว้ด้วย และใน พระราชบัญญัติการศึกษาห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) ก็ได้กำหนดบทบัญญัติให้มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง แต่ถึงแม้จะไม่มีกรอบใดๆ  ครูสอนภาษาส่วนใหญ่ทราบดีว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของครูทาง ภาษาต้องเป็นอย่างไร มีนักวิจัยที่พยายามหาข้อสรุปเรื่อง มาตรฐานครูภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อระดับการศึกษา ของนักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายลงมติว่ามีความเป็นไปได้ โดยพื้นฐานแล้วมาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนนั้น ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านทักษะ และมาตรฐานด้านคุณลักษณะ แต่สำหรับสาขาภาษาอังกฤษมาตรฐาน ทั้งสามด้านอาจต้องระบุเฉพาะลงไปถึงเนื้อหา (1) ในด้านความรู้ มีความเข้าใจ ธรรมชาติและองค์ประกอบทางภาษา การออกเสียง คำศัพท์โครงสร้าง ทางไวยากรณ์  หน้าที่ทางภาษา รู้และเข้าใจ วัฒนธรรม และมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนภาษาต่างประเทศ  และกลยุทธ์การเรียนรู้ (2) ในด้านทักษะมีความสามารถในการสื่อสาร มีความ สามารถในการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ (3) ในด้านคุณลักษณะ ครูภาษาอังกฤษควรมี ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ในการสอน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ อาจทำให้เราต้องเพิ่มกรอบมาตรฐานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะความคาดหวังในตัวนักเรียนเรามีมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการสื่อสารสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซยีน ครูภาษาอังกฤษจึงควรพัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอและไม่ควรยึดกรอบมาตรฐานเดิมเท่านั้น

Abstract

The qualification framework for English teachers is the standard criterions for English teachers at Basic Education Level to develop their career path and maintain their professional standard. According to section 81 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007and also section 9 of the National Education Act B.E.2542 (1999),Teacher Professional Developmenthas been stated. The teaching career path ranging from teachers themselves to all educational officers should be continually Supported. Even though, there are no standard criterions in particular, teachers might have realized some basic qualifications for teaching. A number of researchers were trying to scope the standard criterions which are appropriate to the level of students and possible to happen. Normally, the standard criterions of teachers at basic educational level consist of three standards, which are knowledge standard, skill standard and qualification standard. However for English teacher, they are expected in many English particular criterions and content such as (1) in knowl- edge standard, they should have knowledge on linguistic competence, Phonetics and phonology, morphology, syntax, cultures and teaching theory and methods including learning and teaching tactics, (2) in skill standard, they should be able to have effective English communication competency and be able to organize the instruc- tion and classroom management according to the curriculum and (3) in qualification standard, teachers should have much more capability and experiences along with theattitude towards English teaching. However, we are going through ASEAN community in the very near future, the standard should be even stronger as the expectations of students we have nowadays are very high; especially English communication level in ASEAN region. Teachers themselves shouldn't hold on only to the same pattern of qualification but should open their eyes wisely to more effective standards.

Download in PDF (186.19 KB)

How to cite!

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2555). มาตรฐานครูภาษาอังกฤษยุคใหม่จะไปในทิศทางไหน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 6(2), 84-96

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in