วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Development of an Internet-based Training Package on the Principle of Electronics Courseware Design for Graduate Students in Educational Technology and Communications, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการ ออกแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้า จากการฝึกอบรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยคือ (1) การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ (2) แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรมและ (3) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแก่ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.51/81.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  (2) นักศึกษาที่ศึกษาจากชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบ บทเรียนออนไลน์ มีความก้าวหน้าในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

Abstract

The purposes of this research were (1) to develop an Internet-based Training Package on the Principle of Electronics Courseware Design for Graduate Students  in Educational Technology and Commu- nications, School of Educational Studies,  Sukhothai Thammathirat Open University, to meet the 80/80 efficiency criterion; (2) to study progress of the students trained with the training package; and (3) to study opinion of the students toward the quality of an Internet-based Training Package.

The research sample consisted of 40 newly enrolled Graduate Students majoring in Educational Technology and Communications, School of Educational Studies at Sukhothai Thammathirat Open Univer- sity. These were selected through a cluster sampling method. Research instruments consisted of (1) an Internet-based Training Package on the Principle of Electronics Courseware Design; (2) two parallel forms of an achievement test used for pre-testing and post testing; and (3) a questionnaire to assess students 'opinion toward the quality of the training package.. Statistics used for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.

The findings of this study were (1) the developed Training package was efficient as evident by a 83.51/81.42 ratio which met the 80/80 efficiency criterion; (2) the students trained with the Internet-based training package progress significantly at the 0.05 level; and (3) the opinion of the trained students toward the quality of the training package was at the highly agreeable level.

Download in PDF (440.4 KB)

How to cite!

ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (2555). การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 6(2), 56-71

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in