ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

http://jrtl.rsu.ac.th

สวัสดีท่านผู้อ่าน

                  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต รูปโฉมใหม่  ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่เราทำการ Re-engineering โครงสร้างของทีมผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมกองบรรณาธิการดำเนินการใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์  เตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการฟันฝ่าอุปสรรควิกฤตมหาอุทกภัยในปลายปี 2554 ที่เราได้รับความเสียหายอย่างหนัก ที่ตั้งของกองบรรณาธิการและโรงพิมพ์ถูกน้ำท่วม งานที่เป็นเอกสารทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดหลงเหลือ เราต้องตั้งต้นดำเนินการกันใหม่ ส่งผลให้การตีพิมพ์ของฉบับนี้ล่าช้าออกไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม เรายังพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้ และขอพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในการถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะทำการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ในที่นี้ก็ขอกำลังใจจากผู้อ่านทุกท่านเพื่อเป็นพลังสำคัญผลักดันให้เราขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น เรายังขยายโอกาสให้กับกลุ่มของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ต้องการส่งผลงานในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาลงตีพิมพ์เผยแพร่  สามารถติดต่อขอส่งต้นฉบับของท่านมาให้เราพิจารณาได้ ซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอย่างมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ TCI

                  แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.6 No.1 , January - June 2012.
Table of Contents
Page
Research Articles
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน : บทนำสำหรับวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
วิมล ชอบชื่นชม
60-68
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียน วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง”
ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ เสมา สอนประสม
69-82
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา สมรรถนะ ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
83-95
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
96-107
Review Articles
รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน วิชา ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
7-19
ความเชื่อมั่นของการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัย รายวิชา MAT137 : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ศิริวรรณ วาสุกรี
20-30
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสให้ตรงกับที่ใจคิด
สุดาญา ออประยูร
31-53