วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 6, Number 1 (January - June), 2012

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน : บทนำสำหรับวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
วิมล ชอบชื่นชม
60-68
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียน วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง”
ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ เสมา สอนประสม
69-82
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา สมรรถนะ ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
83-95
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
96-107
Review Articles
รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน วิชา ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
7-19
ความเชื่อมั่นของการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัย รายวิชา MAT137 : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ศิริวรรณ วาสุกรี
20-30
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสให้ตรงกับที่ใจคิด
สุดาญา ออประยูร
31-53
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in