ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยกับวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ในฉบับเริ่มต้นขึ้นปีที่ 4 นี้ มีสาระที่ค่อนข้างหลากหลาย อันประกอบไปด้วยผลงานวิจัย 7 เรื่อง และบทความอีก 1 เรื่อง ในส่วนของผลงานวิจัยมีเนื่อหาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนเชิง Self  studyที่มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การทำโครงงาน มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Co-operative learningหรือการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนเพื่อใช้สำหรับการคำนวณธาตุกำเนิดตามพระคัมภีร์ปฐมจินดาและทำนายจุดอ่อนสุขภาพตามพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออกและแพทย์แผนไทย มีเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการใช้กิจกรรม Class oral presentation หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และปิดท้ายด้วยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนอกจากนั้น ยังมีบทความอีก 1 เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

        ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในวารสารเล่มนี้ไม่มากก็น้อย หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือติชมอย่างไร เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ และท่านสามารถอ่านวารสารผ่านทางระบบ e-journalได้ที่เว็บไซต์ของเรา พบกันใหม่ในฉบับหน้า

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.4 No.1 , January - June 2010.
Table of Contents
Page
Research Articles
ผลของการจัดการให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการทำโครงงานในวิชาปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
อรพรรณ ทองประสงค์ และ หฤทัย ฐานนันท์
5-17
ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลพื้นฐานและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล
มนสภรณ์ วิทูรเมธา และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
18-28
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน
วัฒนา ชยธวัช
29-43
การติดตามผลหลังการศึกษาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH101) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชัชชญา พีระธรณิศร์
44-56
กระประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์
วิริยา ลุ้งใหญ่
57-65
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
66-76
Review Articles
สอนอย่างไรโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered)
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
78-82