วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 4, Number 1 (January - June), 2010

Table of Contents

Page
Research Articles
ผลของการจัดการให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการทำโครงงานในวิชาปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
อรพรรณ ทองประสงค์ และ หฤทัย ฐานนันท์
5-17
ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลพื้นฐานและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล
มนสภรณ์ วิทูรเมธา และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
18-28
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน
วัฒนา ชยธวัช
29-43
การติดตามผลหลังการศึกษาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH101) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชัชชญา พีระธรณิศร์
44-56
กระประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์
วิริยา ลุ้งใหญ่
57-65
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
66-76
Review Articles
สอนอย่างไรโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered)
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
78-82
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in