วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

สอนอย่างไรโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered)


Download in PDF (185.25 KB)

How to cite!

พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ (2553). สอนอย่างไรโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered). วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 4(1), 78-82

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in