วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Development of Computer - Assisted Instruction for Tutoring in Computer Course Entitled Using Computer Software for Creation of Basic 2 Dimensions Object for Undergraduate Students


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ2มิติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนนี้จะมีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่ต่ำกว่า 80/80 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี(ต่อเนื่อง)สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้นด้วยวิธีการการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากจำนวน20 คนจากประชากร 91 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรE1/E2

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 84.65/85.1 3ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 80/80

Abstract

The purpose of this research was to develop computer assisted instruction for computer tutoring course entitled "Using Computer Software for Creation of Basic 2-Dimension Objects for Undergraduate Students". The research hypothesis was that the efficiency of the computer assisted instruction E1/E2 was not below than 80/80. The samples of this research were 20 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University undergraduate students (2-year continuing program), majoring Computer Industrial Technology, taking the course in the second semester of academic year 2008 with the experience of using computer software for the creation of basic 2-dimension objects. The sample group was drawn from the total population of 91 undergraduate students through the simple random sampling technique. The research instruments were the computer assisted instruction for the tutoring course and the proficiency test in using computer software for the creation of basic 2-dimensions objects. The formula E1/E2 had been applied in verifying the efficiency of computer assisted instruction.

The result of the research illustrated that the efficiency of computer assisted instruction for computer tutoring course entitled "Using Computer Software for Creation of Basic 2-Dimension Objects (E1/E2)" was 84.65/85.13, which was not below than 80/80 as determined by the criteria

Download in PDF (135 KB)

How to cite!

ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างวัตถุ 2 มิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 4(1), 66-76

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in