วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 3, Number 2 (July - December), 2009

Table of Contents

Page
Research Articles
ผลงานทางวิชาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มนสภรณ์ วิทูรเมธา และ อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
5-14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา ชีววิทยาทั่วไป 2 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธ์ิ
15-22
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคลังข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม
วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
23-34
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
35-44
พฤติกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
45-59
Review Articles
การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอเนื้อหาของ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทางการศึกษา
ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
61-67
แนวทางในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
68-73
บทบาทของผู้สอนในการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ชัชชญา พีระธรณิศร์
74-77
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in