ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับนี้ตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากมีการปรับปรุงต้นฉบับหลายรอบ ประกอบกับทางโรงพิมพ์อยู่ในช่วงจัดพิมพ์ข้อสอบสำหรับนักศึกษา จึงต้องรอระยะเวลาจนกว่าภาระงานนั้นจะเสร็จสิ้น

        สำหรับเนื้อหาในฉบับ ส่วนใหญ่เป็นผลงานของคณาจารย์ภายในสถาบัน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอกผู้มีความสนใจที่จะตีพิมพ์เผยแพร่บทความและบทรายงานผลงานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน ท่านสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราพิจารณา โดยขอบเขตเนื้อหาในข่ายที่กองบรรณาธิการสามารถรับได้นั้น ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยหรือบทความเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สอน การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนารูปแบบหรือเทคนิควิธีการสอนการสร้างเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ e-Learning การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาการสอนโดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยสามารถส่งต้นฉบับได้ทั้งทางไปรษณีย์ และส่งเป็น File ผ่านทางเว็บไซต์ www.rsu.ac.th/tlsd-ejournal และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก สามารถใช้แบบฟอร์มท้ายเล่มนี้ได้

        ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดตามและสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป และเราจะพยายามปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารนี้อย่างแท้จริง

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.3 No.2 , July - December 2009.
Table of Contents
Page
Research Articles
ผลงานทางวิชาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มนสภรณ์ วิทูรเมธา และ อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
5-14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา ชีววิทยาทั่วไป 2 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธ์ิ
15-22
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคลังข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม
วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
23-34
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
35-44
พฤติกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
45-59
Review Articles
การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอเนื้อหาของ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทางการศึกษา
ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
61-67
แนวทางในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
68-73
บทบาทของผู้สอนในการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ชัชชญา พีระธรณิศร์
74-77