วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลงานทางวิชาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Academic Publications and their Related Factors of Nursing Instructors in School of Nursing, Rangsit University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อ ศึกษาผลงานวิชาการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาล- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มตัวอย่างเป็น อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 20 คน ที่ ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2548 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทำงาน และแบบสอบถาม ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยด้านระบบสนับ- สนุนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ บรรยาย และไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาล- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร้อยละ 50 เป็นเอกสาร ประกอบการสอนมีการเผยแพร่ภายในและภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ร้อยละ 80 ร้อยละ 45 ของ อาจารย์มีงานวิจัยที่ทำจำนวน 1-5 เรื่อง อาจารย์ ยังไม่มีบทความทางวิชาการร้อยละ 60 และยัง ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำผลงานทาง วิชาการร้อยละ 65 และครึ่งหนึ่งของอาจารย์ ได้รับ ข้อมูลการทำผลงานทางวิชาการจากคณะและมหา- วิทยาลัย ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยด้าน ระบบสนับสนุนต่อการทำผลงานวิชาการ ปัจจัย ทางด้านบุคคล ด้านคณะและด้านมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก ส่วนปัจจัยด้านกลุ่มวิชาอยู่ใน ระดับปานกลาง 2. อายุ และระดับการศึกษาของอาจารย์คณะ พยาบาลศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับการผลิตผลงาน ทางวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ระยะเวลาของการเป็นอาจารย์ และระดับ หลักสูตรที่สอนมีความสัมพันธ์กับผลงานวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ระบบสนับสนุนด้านบุคคล ด้านกลุ่มวิชา ด้านคณะและด้านมหาวิทยาลัย ไม่มีความสัมพันธ์ กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์

Abstract

The purposes of this descriptive research were to study academic publications and to examine the relationship between personal factors, working factors, supportive factors, and academic publications of nursing instructors in School of Nursing, Rangsit University. The sample consisted of 20 nursing instructors who were working during the academic year of 2005. The research instruments used to collect data were the questionnaires regarding personal factors, working factors, supportive factors, and the nursing instructors' opinion of academic publications. The content validity of the instruments was confirmed by the panel of experts. Data were analyzed by using descriptive statistics and Chi-Square.

Download in PDF (245.98 KB)

How to cite!

มนสภรณ์ วิทูรเมธา, & อรทัย เหรียญทิพยะสกุล. (2552). ผลงานทางวิชาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(2), 5-14

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in