วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

บทบาทของผู้สอนในการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม


Download in PDF (159.73 KB)

How to cite!

ชัชชญา พีระธรณิศร์ (2552). บทบาทของผู้สอนในการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(2), 74-77

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in