วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอเนื้อหาของ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทางการศึกษา


Download in PDF (297.41 KB)

How to cite!

ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (2552). การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอเนื้อหาของ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทางการศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(2), 61-67

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in