ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ในการนำเสนอบทความเรื่อง การจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเนื้อหาจะช่วยให้ ผู้อ่านได้รับความรู้ว่าแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา สามารถจัดทำได้หลายรูปแบบด้วยกัน และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังสามารถใช้วิธีการเรียนการสอน หลากหลาย นอกจากนั้นในฉบับนี้ ยังมีบทความเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำที่ผู้คนมากมายมักตั้ง คำถามว่าความเป็นผู้นำคืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ลักษณะของผู้นำที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง อะไรคือคุณสมบัติที่ดีที่ผู้นำพึงมี แล้วตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ ซึ่งผู้เขียนได้มีการ นำเสนอแบบประเมินตัวเอง เพื่อวัดศักยภาพความเป็นผู้นำและความพร้อมในการเป็นผู้นำ ซึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากภาวะผู้นำเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นประการหนึ่ง ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้สอน และยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำงานเชิงบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ ส่วนเนื้อหาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ เรื่องอื่นๆ ในฉบับ ก็ล้วนแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ การตอบรับที่ดีจากเพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า............

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.7 No.1 , January - June 2013.
Table of Contents
Page
บทความรับเชิญ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สิริวรรณ ศรีพหล
6-30
Research Articles
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH102 อาหารในชีวิตประจำวันกับโรคต่างๆ
ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย
31-40
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BTH 444 เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่มในหัวข้อเรื่องอาหารหมัก
วนิดา โอศิริพันธุ์
41-57
ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง
ศศวรรณ รื่นเริง
58-68
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง หลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
69-86
รูปแบบการบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสิทธ์ิ เผยกลิ่น
87-104
Review Articles
IT'S ALL ABOUT LEADERSHIP: ARE YOU A LEADER ?
Gessanee Maneerutt
105-123
Rangsit Giving Sight : โครงการทัศนมาตรเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit Mobile Optometric Clinic)
สุพจน์ บุญสิทธ์ พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี และ วัฒนีย์ เย็นจิตร
124-139