วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 7, Number 1 (January - June), 2013

Table of Contents

Page
บทความรับเชิญ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สิริวรรณ ศรีพหล
6-30
Research Articles
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH102 อาหารในชีวิตประจำวันกับโรคต่างๆ
ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย
31-40
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BTH 444 เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่มในหัวข้อเรื่องอาหารหมัก
วนิดา โอศิริพันธุ์
41-57
ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง
ศศวรรณ รื่นเริง
58-68
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง หลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
69-86
รูปแบบการบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสิทธ์ิ เผยกลิ่น
87-104
Review Articles
IT'S ALL ABOUT LEADERSHIP: ARE YOU A LEADER ?
Gessanee Maneerutt
105-123
Rangsit Giving Sight : โครงการทัศนมาตรเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit Mobile Optometric Clinic)
สุพจน์ บุญสิทธ์ พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี และ วัฒนีย์ เย็นจิตร
124-139
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in