ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

          สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน....ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบรรดาอาจารย์และนักวิชาการ ที่เป็นผู้ติดตามอ่านวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งหลายๆ ท่าน ให้เกียรติติดต่อพูดคุยเข้ามายังกองบรรณาธิการ เพื่อแสดงความจำนงขอนำเสนอผลงาน วิชาการให้เราพิจารณา ซึ่งทางกองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความเชื่อถือและ ไว้วางใจให้เราเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของท่าน แต่ทั้งนี้ ต้องขออภัยสำหรับ บางท่านที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธการพิจารณาต้นฉบับ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา                 เรายึดมั่นในวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร ที่ต้องการจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน วิชาการที่มีขอบเขตเนื้อหาด้านพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะเท่านั้น 

          ดังนั้น เราจึงเปิดรับเฉพาะกรณีที่ผลงานของท่านมีเนื้อหาเกี่ยวข้องในประเด็นของการพัฒนา การเรียนการสอน อันได้แก่ บทความนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัย หรือบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) การเสริมสร้างประสิทธิผลทางการศึกษา  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของ ผู้สอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การพัฒนารูปแบบการสอน  การพัฒนากิจกรรมการ เรียนการสอน  การพัฒนาเทคนิคการสอน การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป  สื่อ e-Learning หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อม หรือปัจจัย สนับสนุนทางการเรียนรู้  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล  การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน เหล่านี้เป็นต้น  นอกจากนั้น ในกรณีที่เป็นผลงาน วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เราต้องขออภัยในการเปิดรับเฉพาะผลงานระดับปริญญาเอกขึ้นไป ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

          สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ยังคงไว้ซึ่งสาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการติดตามและสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.4 No.2 , July - December 2010.
Table of Contents
Page
Research Articles
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง วิวัฒนาการ
รวมพร มณีโรจน์
5-13
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง ระบบขับถ่าย
วัฒนา แซ่โหลว
14-23
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
ศิริวรรณ วาสุกรี
24-37
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล
ณัฐกร สงคราม
38-53
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเรื่อง อุปกรณ์เครือข่าย
อรวรรณ ระย้า
54-62
การประเมินความรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนจากกระบวนการถ่ายโอนความรู้จากผู้สอบไปยังผู้เรียน
กรวรรณ สืบสม
63-82
การรับรู้ต่อประสบการณ์การเรียนวิชาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาริณี สุวภาพ และ นงนภัส วิสุทธิ
83-95
Review Articles
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย: ไฉนไปไม่ถึงฝัน?
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
96-102