วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 4, Number 2 (July - December), 2010

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง วิวัฒนาการ
รวมพร มณีโรจน์
5-13
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง ระบบขับถ่าย
วัฒนา แซ่โหลว
14-23
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
ศิริวรรณ วาสุกรี
24-37
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล
ณัฐกร สงคราม
38-53
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเรื่อง อุปกรณ์เครือข่าย
อรวรรณ ระย้า
54-62
การประเมินความรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนจากกระบวนการถ่ายโอนความรู้จากผู้สอบไปยังผู้เรียน
กรวรรณ สืบสม
63-82
การรับรู้ต่อประสบการณ์การเรียนวิชาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาริณี สุวภาพ และ นงนภัส วิสุทธิ
83-95
Review Articles
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย: ไฉนไปไม่ถึงฝัน?
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
96-102
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in