ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิตฉบับนี้ เป็นเล่มแรกของปีที่ 2 ซึ่งทางกองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นคัดเลือกผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนมาเผยแพร่นำเสนอต่อผู้อ่าน สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอนในหลายสาขาที่น่าสนใจ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของการใช้วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การใช้ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบทรีอินวัน การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีด้วยกระบวนการ PAR รวมถึงการศึกษาความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนระบบ e-Learning ซึ่งครู/อาจารย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป

        ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีผู้อ่านหลายท่านที่สนใจจะส่งผลงานวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่แต่ไม่ทราบถึงกรอบของเนื้อหาสาระว่าต้องมีขอบเขตเกี่ยวข้องทางด้านใดบ้าง ทางกองบรรณาธิการจึงจะรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ซึ่งต่อข้อซักถามเรื่องนี้ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอชี้แจงให้ทราบว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดทำวารสารฉบับนี้ มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่เฉพาะผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง จึงต้องขออภัยสำหรับหลายๆ ท่าน ที่จัดส่งต้นฉบับนอกเหนือขอบข่ายดังกล่าวเข้ามาแล้วทางเราไม่สามารถรับพิจารณาได้ โดยบทความและงานวิจัยที่สามารถส่งมาเพื่อตีพิมพ์ ควรมีหัวข้อและเนื้อหาอยู่ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิผลทางการศึกษา หรือการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในวัตถุประสงค์การจัดทำวารสาร ข้อ 1. ซึ่งอ่านได้ที่ปกหน้าด้านใน ดังนั้น ผู้สนใจท่านใดที่มีผลงานวิชาการอยู่ในขอบข่ายและประสงค์จะขอตีพิมพ์เผยแพร่ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งพบกันใหม่ฉบับหน้า

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.2 No.1 , January - June 2008.
Table of Contents
Page
Research Articles
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ฯ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและแบบปกติ
สมนึก ปฏิปทานนท์
4-26
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2549
จตุพร เพ็งชัย กฤตยาณี กองอิ้ม และ พรวีนัส นุ่มท้วม
27-37
ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
38-52
การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
53-62
การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ศิริพร กิตติวรากูล
63-81
ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนระบบ e-Learning
วิภาดา คุปตานนท์ และ มุกดา โควหกุล
82-99