วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 2, Number 1 (January - June), 2008

Table of Contents

Page
Research Articles
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ฯ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและแบบปกติ
สมนึก ปฏิปทานนท์
4-26
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2549
จตุพร เพ็งชัย กฤตยาณี กองอิ้ม และ พรวีนัส นุ่มท้วม
27-37
ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
38-52
การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
53-62
การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ศิริพร กิตติวรากูล
63-81
ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนระบบ e-Learning
วิภาดา คุปตานนท์ และ มุกดา โควหกุล
82-99
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in