วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง

E-Learning for Physics 2 : Waves Sound and Light


บทคัดย่อ

ในการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องคลื่น เสียงและแสง รวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง และศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 92 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียง แสง พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Dream Weaver, Photoshop, Macromedia Flash Professional 8 , Java Script ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 วิชา ฟิสิกส์ 2 (PHY223) เฉพาะหัวข้อ คลื่น เสียง แสง และแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียง แสง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนเสริมด้วยชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนเสริมด้วยสื่อนี้ และมีความแตกต่างของคะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องคลื่นเสียงและแสง โดยมีค่าระดับเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.653 แสดงว่านักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของชุดการเรียนนี้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระดับความเหมาะสมของชุดการเรียนนี้ ในข้อที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือในด้านเนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน โดยมีค่าระดับเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.605 รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ชุดการเรียนนี้ ได้ค่าระดับเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.612 และแบบฝึกหัด มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ได้ค่าระดับเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.561

Abstract

The purposes of the study were to design and develop E-learning courseware for Physics 2: Waves, Sound, and Light, to study the learning achievement of students who learned by using this courseware and to study students’ opinions on this courseware. The samples in this study were 92 Engineer students who registered Physics 2 in Semester 2 of the 2006 Academic year. These samples were selected by using purposive sampling technique. The materials using in this study were (1) E-learning courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light developed by Dream Weaver, Photoshop, Macromedia Flash Professional 8 and Java Script, (2) examination paper on Wave, Sound and Light of Physics 2, Semester 2 of the 2006 Academic year, and (3) a questionnaire of students’ opinions on E-learning courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light. The data was analyzed by SPSS statistical packages.

The findings of the study were as the followings:

1. The learning achievement of the students who learned by using E-learning courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light were significantly higher than students who did not learn by E-learning Courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light at p-value 0.05.

2. Mean and standard deviation of students’ opinions on E-Learning courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light were found to be at 4.02 and 0.653 , respectively.

3. The top three rankings for students’ opinions on E-Learning courseware for Physics 2 : Waves, Sound and Light were 1) content (÷ =4.21 S.D. = 0.605) 2) usefulness for learning by using E-learning courseware (÷ = 4.16 S.D. = 0.612) and 3) relationships between exercises and content (÷ = 4.13 S.D. = 0.561).

Download in PDF (199.94 KB)

How to cite!

ปรียา อนุพงษ์องอาจ (2551). ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(1), 38-52

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in