วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน

A Survey Study of Students' Opinions on Learning Activities in Introductory Physics Laboratory Using the Three-in-One Teaching Method


บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทรีอินวัน ประชากรเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นในภาคเรียนที่ 1/2547 จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น คู่มือการเรียนแบบใช้ปัญหาและโครงงานเป็นพื้นฐานการเรียนรู้(Problem & Project Based Learning) เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา จันทร์ประเสริฐ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน ว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทดลอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมาก

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวันของผู้เรียน จำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (P 0.05) ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทดลองเท่านั้น

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวันของผู้เรียน จำแนกตามคณะ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (P 0.05 ) ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทดลอง เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดภาวะการเป็นผู้นำ

Abstract

This research was the survey study on students' opinions on learning activity in Physics Laboratory by using Three-in-One method. The subjects were 155 students of the Faculty of Nursing and the Faculty of Information Technology who registered in The course of Introductory Physics Laboratory in Semester 1 of Academic Year 2007. Course materials used in this study were Physics Laboratory Handbook and Problem- and Project-Based Learning Handbook developed by Assistant Professor Kanchana Chandraprasert. The questionnaires on students’ opinions on learning activities by using the Three-in-One method were given to all subjects, and the obtained data were analyzed by using SPSS statistical packages.

The findings of the study are as the following: 

(1) The assigned learning activities by Three-in-One method can support experimental skills, self-learning, team-work, self-discovery by using scientific process, leadership, democratic orientation, professional ethics, positive perception of learner autonomy, and practical applications of learning points to daily life problem-solving tasks. The rating scale value obtained is found to be 4.15 or highly applicable.

(2) The comparison of students’ opinions on the Three-in-One method by gender is statistically significant at 0.05 levels, for self-experimentation skills.

(3) The comparisons of student opinions on the Three-in-One method by faculty are statistically significant at 0.05 levels, for self-experimentation skills, self-learning, leadership skills, scientific problem-solving skills, and overall leadership development.

Download in PDF (144.18 KB)

How to cite!

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2551). การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ด้วยวิธีสอนแบบทรีอินวัน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(1), 53-62

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in