วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 1, Number 2 (July - December), 2007

Table of Contents

Page
Research Articles
การศึกษาสภาวะการทำงานและความคิดเห็นต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546-2548
น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ และ มนพร ชาติชำนิ
4-14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลศาสตร์ของไหล
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
15-23
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับเสริมการเรียนวิชาชีวกลศาสตร์ 1 เรื่อง “การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อและการวัดช่วงการเคลื่อนไหว” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1
อาภาลักษณ์ พรรคสายชล
24-35
ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ว 41101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสอดแทรกกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
36-46
การศึกษาความต้องการพัฒนาวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปิยพงศ์ ประไพศรี
47-55
Review Articles
การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สมนึก ปฏิปทานนท์
57-74
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
รุจา ผลสวัสดิ์
75-79
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in