ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Journal of Rangsit University : Teaching & Learning ต้องขออภัยที่วารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ออกมาช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะประเทศเจ้าภาพอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงปิดการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้กระบวนการในการจัดทำวารสารฯ ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.1 No.2 , July - December 2007.
Table of Contents
Page
Research Articles
การศึกษาสภาวะการทำงานและความคิดเห็นต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546-2548
น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ และ มนพร ชาติชำนิ
4-14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลศาสตร์ของไหล
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
15-23
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับเสริมการเรียนวิชาชีวกลศาสตร์ 1 เรื่อง “การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อและการวัดช่วงการเคลื่อนไหว” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1
อาภาลักษณ์ พรรคสายชล
24-35
ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ว 41101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสอดแทรกกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
36-46
การศึกษาความต้องการพัฒนาวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปิยพงศ์ ประไพศรี
47-55
Review Articles
การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สมนึก ปฏิปทานนท์
57-74
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
รุจา ผลสวัสดิ์
75-79