วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


Download in PDF (325.77 KB)

How to cite!

สมนึก ปฏิปทานนท์ (2550). การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1(2), 57-74

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in