วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 5, Number 2 (July - December), 2011

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
5-19
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจำแนกผู้ป่วยเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย
วัฒนา ชยธวัช
20-33
การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา TRM 225 งานมัคคุเทศก์
นพปฎล ธาระวานิช
34-49
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ
อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์
50-65
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 110 ว่ายน้ำ
สุจิตรา บุญเกิด
66-83
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจษฎากานต์ กองทา
84-97
Review Articles
ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
98-107
เรียนบัญชีด้วยเกมแสนสนุก
เกศรา สุพยนต์
108-121
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in