ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

          สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน... อาจจะรอคอยกันนานกว่าที่เคยสำหรับวารสารฯ ฉบับนี้ เนื่องจากมีการตรวจประเมินเนื้อหากันเคร่งครัดและมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง  จึงส่งผลให้รูปเล่มตีพิมพ์ออกมาล่าช้า ทางกองบรรณาธิการจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ นอกจากนั้นยังมีข่าวสารที่ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป วารสารฯ จะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เรียนเชิญมาจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนกระบวนการกลั่นกรองบทความตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจวบจนถึงขั้นสุดท้ายของทั้งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ให้เกิดความเข้มข้นในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับมาตรฐานของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI  ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การจัดส่งผลงานได้จากส่วนท้ายเล่มของวารสารฯ  โดยหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเลขานุการของกองบรรณาธิการ  แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า...............

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.5 No.2 , July - December 2011.
Table of Contents
Page
Research Articles
การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
5-19
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจำแนกผู้ป่วยเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย
วัฒนา ชยธวัช
20-33
การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา TRM 225 งานมัคคุเทศก์
นพปฎล ธาระวานิช
34-49
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ
อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์
50-65
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 110 ว่ายน้ำ
สุจิตรา บุญเกิด
66-83
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจษฎากานต์ กองทา
84-97
Review Articles
ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
98-107
เรียนบัญชีด้วยเกมแสนสนุก
เกศรา สุพยนต์
108-121