วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 110 ว่ายน้ำ

The Development of e-Learning Courseware Media of ESS 110 : Swimming


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาESS110:ว่ายน้ำ2)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดศึกษาทั่วไปรายวิชาESS 110:ว่ายน้ำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553จำนวน30คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Perposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาESS110:ว่ายน้ำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับคะแนนเต็มมีค่าเท่ากับ0.89และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียนระหว่างเรียนกับคะแนนเต็มมีค่าเท่ากับ0.90ประสิทธิ-ภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาESS110 : ว่ายน้ำเท่ากับร้อยละ 89.90อยู่ในเกณฑ์ดีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาESS110:ว่ายน้ำด้านการใช้งานด้านการนำเสนอด้านเนื้อหาด้านการประเมินผลการเรียนและความพึงพอใจโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมีความพึงพอใจมากโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 3.85 4.05 และ 3.79 ตามลำดับ

Abstract

The purposes of this study were 1) to develop and evaluate the effectiveness of the e-Learning Courseware Media of the course: Swimming (ESS 110) 2) to investigate the students' satisfactions towards the application of e-Learning media. Thirty undergraduate students enrolled in the course during the first semester of academic year 2010 were purposively selected as the subjects of this research. The instruments employed were the developed e-Learning Courseware Media, a pretest and posttest, exercises, and a questionnaire of the students' satisfactions. The percentage and the means were used for statistical analysis of the study.

It was found that the ratio between the students' mean scores obtained during studying and the full score was 0.89. The ratio between the students' mean scores obtained after studying and the full score was 0.90. The effectiveness of the developed courseware was 89.90 %, which was considered as "good". The overall means of the students' satisfactions in terms of media using, presentation, content, and evaluation were 3.89, 3.85, 4.05, and 3.79 respectively, all of which were considered as "good".

Download in PDF (218 KB)

How to cite!

สุจิตรา บุญเกิด (2554). การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 110 ว่ายน้ำ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(2), 66-83

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in