วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ

Psychological Factors Affecting Creativity in Fashion Design of Art Design Students


บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแฟชั่นดีไซน์ ได้แก่ แรงจูงใจค่านิยมการรับรู้จากสื่อความสามารถทางสังคมและบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยากับความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1-4ของมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒประสานมิตรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปีการศึกษา 2553 จำนวน 150คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลค่าความเที่ยงของแบบวัดแต่ละด้านคือ .7570 .6207 .7493 .8202 .6902 .9062 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis )

ผลการวิจัยพบว่า

1.นักศึกษาศิลปะการออกแบบมีปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแฟชั่นดีไซน์ ได้แก่ แรงจูงใจค่านิยมการรับรู้จากสื่อความสามารถทางสังคมและบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแฟชั่นดีไซน์คือแรงจูงใจการรับรู้จากสื่อความสามารถทางสังคม และบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01ส่วน ค่านิยมทางด้านแฟชั่นดีไซน์มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติวารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

3.ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแฟชั่นดีไซน์ทั้ง 5 ปัจจัยร่วมกันทำนายความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบได้ร้อยละ 46.1 โดยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ประกอบด้วย2 ปัจจัยคือความสามารถทางสังคมและแรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 2 ปัจจัยได้แก่การรับรู้จากสื่อและค่านิยมส่วนปัจจัยบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์ไม่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the psychological factors in fashion design: motivations, values and perceptions of the media, the social skills, and creative personality (2) to study relationship between the psychological factors on the creativity in terms of fashion design, and (3) to study the psychological factors that affect creativity in terms of fashion design of the student.

The subjects of the study were 150 first-fourth year students of Rangsit University, Srinakarinwirot University and Kasam Bundit University in the academic year 2553, recruited through the technique of stratified random sampling. The instruments used were questionnaires and the data were statistically analyzed by percentage, means, standard deviation, Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis.

The results of the study were as follows:

1. The students expressed their perceptions in terms of psychological factors: motivation, values, perception of the media, the social skills, and creative personality at the high level.

2. The psychological factors regarding motivation, the media, the social skills, and creative personality positively correlated with the students' creativity at the statistical significance level of 0.01. On the other hand, the students' values in terms of insignificantly correlated with their creativity.

3. Psychological factors in five domains predicted the creativity of the students at 46.1%. Two factors that significantly affect the students' creativity at the level of 0.01 were social skills and motivation. Statistically significant at the 0.05 level are two factors, namely the recognition of the media and values. And the two factors that significantly affect the students' creativity at the level of 0.05 were values and perceptions of the media. The domain of creative personality did not affect the students' creativity in terms of fashion design.

Download in PDF (360.31 KB)

How to cite!

อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์ (2554). ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาศิลปะการออกแบบ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 5(2), 50-65

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in