วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 3, Number 1 (January - June), 2009

Table of Contents

Page
Research Articles
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาหลักการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เกศรา สุพยนต์
4-14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง
ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ เสมา สอนประสม
15-25
Value Creation for Audio Learning Service of Working Age Population in Bangkok
Thananan Meechusup
26-34
Review Articles
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิชาชีพบัญชีระดับอุดมศึกษา
อริสรา ธานีรณานนท์
36-40
อีกทางเลือกหนึ่งในการวัดความสามารถในการอ่าน : Written-Recall Protocol
พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย
41-46
จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริงด้วย Case-Based Learning
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
47-52
การเรียนการสอนวิชาการออกแบบระบบดิจิตอลในระบบการศึกษาทางไกล และอีเลิร์นนิ่ง
สราวุธ จันทร์ผง
53-59
กรณีศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน (Case Study and Learning Development)
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
60-65
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in