วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การเรียนการสอนวิชาการออกแบบระบบดิจิตอลในระบบการศึกษาทางไกล และอีเลิร์นนิ่ง


Download in PDF (4.28 MB)

How to cite!

สราวุธ จันทร์ผง (2552). การเรียนการสอนวิชาการออกแบบระบบดิจิตอลในระบบการศึกษาทางไกล และอีเลิร์นนิ่ง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(1), 53-59

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in