วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิชาชีพบัญชีระดับอุดมศึกษา


Download in PDF (155.06 KB)

How to cite!

อริสรา ธานีรณานนท์ (2552). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิชาชีพบัญชีระดับอุดมศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(1), 36-40

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in