วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

กรณีศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน (Case Study and Learning Development)


Download in PDF (126.91 KB)

How to cite!

พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ (2552). กรณีศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน (Case Study and Learning Development). วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(1), 60-65

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in