วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง

A Development of Computer Assisted Instruction Lesson for the Physics 1 Course on the topic of "Dynamics"


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริม  การเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง "พลศาสตร์" และรวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง "พลศาสตร์" และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน48 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง"พลศาสตร์" โดยใช้โปรแกรม Dream Weaver, Photoshop, MacromediaFlash Professional 8, Java Script แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 วิชา ฟิสิกส์ 1 (PHY 121) เรื่อง พลศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง"พลศาสตร์" สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Testด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง "พลศาสตร์" มีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 80.98 และค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.62

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง"พลศาสตร์" สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนเสริมด้วยสื่อนี้ และพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง "พลศาสตร์" มีค่าระดับเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.654แสดงว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนนี้ในระดับพึงพอใจมาก4. ระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1เรื่อง "พลศาสตร์" ข้อที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.516 การแบ่งเนื้อหา การเรียงลำดับเนื้อหา มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.488และแบบฝึกหัดมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีประโยชน์ต่อนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.617

Abstract

The purposes of this study were to develop and evaluate the efficiency of computer  assisted instruction lesson for the Physics I course on the topic of: "Dynamics", to study the learning  achievement of students who learned by using courseware and to study students' opinions on  this courseware. The samples used in this study were 48 engineering students who enrolled for  Physics I in the first semester of the academic year 2008 . These samples were selected by using  purposive sampling technique. The instruments used in this study were as the following, (1)  Computer assisted instruction lesson for Physics I on the topic of: "Dynamics" was developed byusing Dream Weaver, Photoshop, Macromedia Flash Professional 8, Java Script programs; (2)  Pretest, exercises, and posttest; (3) Examination paper on Dynamics of Physics 1, the first semester   of the academic year 2008, and (4) Questionnaire to survey students’ opinions on Computer  Assisted Instruction lesson for the Physics 1 course. The data were analyzed by SPSS statistical  packages.

The findings of the study were as the following:

1. The efficiency of computer assisted instruction (CAI) was 80.98 and the effectiveness  was 0.62.

2. The learning achievement of the students who learned by using computer assisted  instruction lesson for the Physics I Course on the topic of "Dynamics" were significantly higher  than students who did not learn by using the CAI at P-value < 0.05

3. Mean and standard deviation of students' opinions on computer assisted instruction   lesson for the Physics I Course on the topic of "Dynamics" were 4.02 and 0.653 respectively.

4. The three highest in the rank of students' opinions satisfactory on computer assisted  instruction lesson for the Physics I Course : "Dynamics" were usefulness of this courseware ( ÷ =

4.47 S.D. = 0.516), the CAI content ( ÷ = 4.33 S.D. = 0.488) and exercises related to content and  the usefulness for students ( ÷ = 4.33 S.D. = 0.617), respectively.

Download in PDF (194.02 KB)

How to cite!

ปรียา อนุพงษ์องอาจ, & เสมา สอนประสม. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(1), 15-25

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in