วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาหลักการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

A Construction of Multimedia Computer Assisted Instruction on the Course of Principle of Cost Accounting, Bachelor of Accounting Program, Rangsit University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาหลักการบัญชีต้นทุน เรื่อง "ลักษณะทั่วไปของการบัญชีต้นทุน" ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน เมื่อศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียจบแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย จากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 82.00/87.56 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

Abstract

The objective of this study is to build the Multimedia Computer Assisted Instruction on thetopic of "The General Characteristics of Cost Accounting". The courseware of principle of cost  accounting has been designed to reach 80/80 standard, then experimented with thirty secondyear   undergraduate students. Faculty of Accountancy, Rangsit University. After finishing the  Multimedia Computer Assisted Instruction lessons, the subjects were asked to do the exercises  and the achievement test. The score of exercises and achievement test for the efficiency were  then analyzed. The efficiency of Multimedia Computer Assisted Instruction found from the score of  exercises and achievement test was 82.00/87.56. The result showed that the efficiency was  higher than the criteria. It can be concluded that the Multimedia Computer Assisted Instruction has  efficiency.

Download in PDF (181.15 KB)

How to cite!

เกศรา สุพยนต์ (2552). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาหลักการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(1), 4-14

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in