ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.12 No.1 , January - June 2018.
Table of Contents
Page
Research Articles
การศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน
อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
1-11
ผลของการใช้เทคนิค KWL-Plus ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพังดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
พัชนีญา ด้วงชู อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล และ กตัญญุตา บางโท
12-23
การวิเคราะห์อภิมานรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล สุนทรา โตบัว และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
24-34
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์เรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ดาวรถา วีระพันธ์
35-44
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
ณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร นงลักษณ์ มโนวลัยเลา และ ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร
45-55
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปราณี นางงาม ชานนท์ คำปิวทา และ ธิติยา บงกชเพชร
56-71
ผลของการใช้แบบฝึกหัดเสริมคำศัพท์ในบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
Chalida Siripong และ Chongrak Liangpanit
72-81
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือเรื่อง STEM: ความเข้าใจและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
Jurarat Thammaprateep และ Chanipun Chartisathian
82-95
การพัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชา PHY 136: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
96-106
ประสิทธิผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ในรายวิชา CHM132 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เรื่องก๊าซ
กมะริยะ ขันราม
107-118
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดนนทบุรี
Xian Gong และ Supinda Lertlit
119-134