วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Comparison of Learning Achievement of Undergraduate Students in SS 2202304 History of Americas between Learning through WebQuest and Lecture-based Learning


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการสอนแบบบรรยาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลัง ศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 60 คน จำแนกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คนเท่ากัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกา มีค่าประสิทธิภาพ 84.61/81.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.62 แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 62.21

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ โดยภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านการออกแบบ และความพึงพอใจด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

This research aimed at developing WebQuest with 80/80 efficiency criterion, evaluating an effectiveness index of WebQuest to compare the learning achievement between learning through WebQuest and lecture-based learning, and measuring satisfactions of students taught in SS 2202304 History of Americas with WebQuest. Samples were 60 third-year students who enrolled to Faculty of Humanities and Social Sciences, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi Province in the first semester of academic year 2016. Those samples were selected by using a purposive sampling method. These samples were divided into two group of experiment and control group. Each group has 30 students. Research instruments included WebQuest, lecture-based learning management plan, learning achievement test and satisfaction evaluation form. Statistics for analysis included a percentage, average, standard deviation and independent t-test.

Results show that:

1. WebQuest of SS 2202304 History of Americas had the efficiency of 84.61/81.63 which met the defined criterion of 80/80. The effectiveness index of WebQuest was equal to 0.62, meaning that a student who study the course through this methodology would increase their learning achievement by 62.21 percent.

2. Students studied the subject through WebQuest had a higher learning achievement than those studied the subject through lecture-based learning, at the statistically significant level of .05.

3. Students were in general satisfied with learning through WebQuest with the highest level of satisfaction on content, design and activity.

Download in PDF (428.5 KB)

DOI: 10.14456/jrtl.2019.8

How to cite!

วีรวิชญ์ บุญส่ง (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(1), 100-112

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in