วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อทักษะการชี้นำตนเองของเด็กปฐมวัย

The Effects of Process Art Activity Provision on Self-Directed Skills of Young Children


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อทักษะการชี้นำตนเองของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ จังหวัดปทุมธานี จำนวนเด็กทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะการชี้นำตนเองของเด็กปฐมวัยจำนวน 24 แผน และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการชี้นำตนเองของเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านการปฏิบัติตามเป้าหมาย ด้านการจัดการเวลา ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านการสะท้อนคิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการชี้นำตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเท่ากับ 2.70 และค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 8.85 2) ด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติตามเป้าหมาย และด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อยที่สุด

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effects of process art activity provision on self-directed skills of you. The subjects used in this study were 20 young children between 4 to 5 years old who were studying in Kindergarten Level 2, Academic Year 2020 at Watposopphonchareon school, Pathum Thani province. The instruments used in this study were 1) 24 plans for process art activities provision for the development of self-directed skills of young children and 2) self-directed skills observation forms of 5 aspects of early childhood. The five self-directed skills aspects were goal setting, implementation of goals, time management, work commitment and reflection. The data were analyzed with mean, standard deviation and content analysis. The results of the study found that 1) young children who participated in process art activities had higher posttest scores of self-directed skills than the pretest scores both in overall aspects and each individual aspect. The pretest mean was 2.70, while the posttest mean was 8.85 and 2) the aspect that showed the most behavior change was goals implementation, while work commitment revealed the least behavioral change.

 

Download in PDF (738.62 KB)

How to cite!

ศุภรัตน์ เลิศสุทธิไกรศรี, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, & อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2566). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อทักษะการชี้นำตนเองของเด็กปฐมวัย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(1), 198-211

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in