วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

Achievement on Linear Program by the Four Noble Truths-based Teaching for Students of the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร ของนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองการสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร ของนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองโดยใช้การสอนแบบอริยสัจ 4 กับกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้รายวิชาเรียนในหมวดคณิตศาสตร์เป็นหน่วยการสุ่มจากการจับสลากได้ 1 รายวิชา คือ MAT116 ชื่อวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีจำนวน 2 กลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อีกครั้ง โดยการจับสลากได้กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 37 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น จำนวน 2 แผน ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า 1) ประสิทธิภาพในการเรียน เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ที่มีกระบวนการ (E1) ต่อ ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.84 / 80.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80 2) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.84 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.41 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.84 สูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.85 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

This research aimed to 1) study the teaching efficiency of the four noble truths-based teaching on the linear program for the Mathematics for Agricultural Technology of students of the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University 2) to compare the knowledge scores before and after the four noble truths-based teaching on the linear program for the Mathematics for Agricultural Technology of students of the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University and 3) to compare the scores of post-teaching knowledge of the experimental group using the four noble truths-based teaching method with the normal teaching control group.

The sample group was derived from a random cluster sampling using the subjects in the mathematics category as a randomly drawn unit, MAT116, titled Mathematics for Agricultural Technology, which consisted of two groups. The researcher also used a simple random sampling method by drawing one experimental group of 37 people and a control group of 40. The research instruments consisted of four noble truths-based teaching lesson plans, two linear programs taking six hours, and pre-and post-tests. The findings revealed that 1) The learning efficiency of linear programming using the four noble truths-based teaching method with the process (E1) per result (E2) equaled 82.84 / 80.14, higher than the set threshold of 80 / 80. 2) The knowledge score after learning in the experimental group was 7.84, higher than the knowledge scores before, with a mean of 6.41 with a statistically significant level of .05 3) The experimental group's post-learning knowledge score was 7.84 higher than that of the control group, with a mean of 6.85 and a statistically significant level of .05.

Download in PDF (754.55 KB)

How to cite!

ศิริวรรณ วาสุกรี (2566). ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง โปรแกรมเชิงเส้น ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(1), 105-121

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in