วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Effectiveness of Project-based Learning Implementation to Enhance Rangsit University Students’ 4Cs of 21st Century Skills in Learning English

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4Cs แห่งทักษะศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต


บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพื่อสร้างเครื่องมือการจัดการความรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) ในการเพิ่มพูนทักษะศตวรรษที่ 21 (ทักษะ 4Cs) ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเรียนรู้แบบโครงงานที่สร้างขึ้นในการเพิ่มพูนทักษะ 4Cs 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่เรียนรายวิชา English at work โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 75 คนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 12 กลุ่มตามความสมัครใจ เพื่อทดลองประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 5 โครงงาน หลังการเรียนทำการประเมินทักษะ 4 Cs โดยผู้วิจัย และการประเมินตนเองของผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนทำการประเมินความพึงพอใจและสะท้อนความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ =0.05 และสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 5 โครงงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะได้แก่ โครงงานเกมคำศัพท์ โครงงานด้านไวยากรณ์ โครงงาน A Talk of Technology, Education, and Design (TED)  โครงงานด้านการฟังจากสื่อ และโครงงานการนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product Pitch Presentation)  โครงงานที่นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุดคือ โครงงานการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงงานเกมคำศัพท์  โครงงานด้านการฟังจากสื่อ โครงงาน TED  และ โครงงานด้านไวยากรณ์ตามลำดับ  โครงงานด้านไวยากรณ์ และโครงงานด้านการฟังจากสื่อ เป็นสองโครงงานที่พัฒนาทักษะ 4Cs  ได้มากที่สุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ โครงงานการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และโครงงานเกมคำศัพท์นั้นสนับสนุนให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะ การทำงานร่วมกัน ได้ 97.75 และ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โครงงาน TED  พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุดถึง 98.5 เปอร์เซ็นต์ จากสถิติพบว่านักศึกษาพัฒนาทักษะอย่างหลากหลายวิธีการโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลสถิติ ANOVA  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น นักศึกษาพบว่าสามารถนำทักษะ 4Cs  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาความสามารถในการรับฟังผู้อื่น และสามารถนำแนวความคิดและความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

 

Abstract

The objectives of this research were to 1) create a Project-based Learning tool to enhance students’ 4Cs through learning English 2) assess the effectiveness and find the evidence of the created PBL projects to enhance the 4Cs of 21st century skills 3) study the participant’s satisfaction with the created PBL projects. The sample was a purposive group of 75 undergraduate students at Rangsit University of English at Work Course. The sample was divided voluntarily into 12 groups to assess the effectiveness of the five created PBL projects. After finishing the course, the students’ 4cs skill was evaluated both by the teacher and by the students’ self-evaluation, including the participant’s satisfaction and reflection on the created PBL projects through the questionnaire and the in-depth interview. The analysis of variance (ANOVA) was applied to the quantitative data at the level of statistical significance =0.05 while descriptive statistics were applied to the qualitative data. The results showed that the five beneficial projects were the Vocabulary Project, the Grammar Project, the TED Project, the Listening Media Project, and the Product Pitch Presentation Project. The projects that the students chose to join the most were the Product Pitch Presentation Project, the Vocabulary Game, the Listening Media Project, the TED Project, and the Grammar Project, respectively. The Grammar Project and the Media Listening Project were the top two projects that enhanced the students' all-around 4C skills the most, with a 100% success rate. Whereas the Product Pitch Presentation Project and the Vocabulary Game Project encouraged the students to improve their collaboration skills the most with a 97.75% and 96.5% rate, respectively, the TED Project improved students’ creative thinking the most with a rate of 98.5%. According to the statistics, all students developed their skills in diverse ways, with no significant change according to the ANOVA result. The result from the in-depth interview showed that the majority of students felt satisfied and widened their perspectives. They discovered that they had applied many of the 4Cs skills to work, developed their ability to listen to others, and applied more concepts and analytical knowledge.

Download in PDF (843.82 KB)

How to cite!

Duangchinda, S., & Chulerk, P. (2566). ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4Cs แห่งทักษะศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 17(1), 55-71

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in