วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต

Teaching Methodological Factors That Influence Class Attendance among the Students of Communication Arts College (International Curriculum), Rangsit University


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับตามระบบลิเคิร์ทเพื่อสำรวจความคิดเห็นในด้านทัศนคติและแรงจูงใจของนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรตามรายชื่อในระบบทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 76 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางด้านการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาได้แก่ การใช้วิธีการเรียนการสอนด้วยการยกตัวอย่าง การใช้กรณีศึกษา เหตุการณ์สมมุติ หรือจัดให้มีกิจกรรมในห้องเรียน ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและการอภิปราย เนื่องจากปัจจัยทางการเรียนการสอนเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่งผลต่อผลการเรียนเช่น การเช็คชื่อหรือให้คะแนนการเข้าห้องเรียนอีกด้วย รวมทั้งความไม่ต้องการพลาดงานที่มอบหมายในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของนักศึกษาเอง เช่น อยากมีความรู้หรือเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เป็นต้น

Abstract

This study is aimed to investigate the teaching methodological factors that influence students’ class attendance, focusing on students who majored in communication arts. The five-level Likert scale questionnaires were used to survey the attitudes and motivation of 76 students enrolled in the International College. The data was analyzed and reported using the descriptive statistics including frequency, mean, and standard deviation.

The research findings show that several teaching factors played important parts in students’ attendance: the use of various teaching techniques that help better students’ understanding, including examples, case studies, simulation; the use of multimedia; and discussion. In addition, these factors also create a learning atmosphere that makes learning more enjoyable. Other factors involved such measures as attendance checking or points, and the fact that the students do not want to miss any assignments given in class. Nevertheless, it is also found that other factors that are parts of the intrinsic motivation are as important as the teaching factors, such as the desire to be knowledgeable, and being aware of the importance of education.

Download in PDF (430.14 KB)

DOI: 10.14456/jrtl.2019.11

How to cite!

นุดี หนูไพโรจน์ (2562). ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(1), 145-157

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in