วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้และผลการเรียนรู้วิชา ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Project-Based Learning on Knowledge Construction and Learning Outcomes in ED 3802 (Observation and participation in school 2 subject) of the Elementary Students in Chiang-Mai Rajabhat University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ED 3802  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียนที่ 2/2559 หมู่เรียน 01 จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมโครงงาน  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกการเรียนรู้  แบบประเมินการทำโครงงานโดยเพื่อน  แบบประเมินการทำโครงงานโดยผู้สอน แบบบันทึกอนุทินของผู้วิจัย   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการเรียนรู้ นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จำนวน 4 โครงงาน คะแนนเฉลี่ยจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้เปรียบเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยเพื่อนและผู้สอนเปรียบเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก  การวิเคราะห์บันทึกอนุทินของผู้วิจัยพบว่าการริเริ่มทำโครงงานของนักศึกษาเริ่มจากการวางแผนแต่ขาดข้อมูลสารสนเทศประกอบการคิด 2) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความรู้หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop the learning outcomes of project-based learning management on students’ knowledge construction 2) compare the mean scores of pretest and posttest after teaching by project-based learning and 3) study students' satisfaction towards project-based learning management. The sample were forty-nine third year student teachers majoring in elementary education who enrolled in the ED 3802 (Observation and participation in school 2 subject) in the second semester of academic year 2017 by cluster sampling. The research instruments were 2 types. The experimental instrument used in the study was the manual of project-based learning management. The collecting data instruments used in the study were learning log form, peer evaluation form, teacher evaluation form, researcher’s journal, achievement test, and students’ satisfaction survey form. The statistics used for data analysis were the mean (x̄), standard deviation (S.D.) and dependent t-test.

The research findings were as follows: 1) the learning outcomes have shown that the students have created 4 projects. The students’ average score on learning log writing to compare the criterion was at a good level. The evaluation from the teacher and peers to compare the criterion was at a very good level. The content analysis of researcher’s journal found that students began project work by planning but lack of thinking information.2) The posttest average scores were higher than the pretest average scores at the statistically significant (p=0.05). 3) Students were satisfied towards a project-based learning at a very high level.

Download in PDF (434.02 KB)

DOI: 10.14456/jrtl.2019.9

How to cite!

ศศิธร อินตุ่น (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้และผลการเรียนรู้วิชา ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(1), 113-128

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in