ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

http://jrtl.rsu.ac.th

วัตถุประสงค์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • งานวิจัยในชั้นเรียน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 • การพัฒนารูปแบบการสอน
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
 • การพัฒนาเทคนิคการสอน
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม
 • การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้
 • การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน
 • ฯลฯ

 

กำหนดระยะเวลาการเปิดรับต้นฉบับ

สามารถจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ มาให้ทางกองบรรณาธิการ ฯ พิจารณาได้ตลอดทั้งปี

 

การติดต่อส่งต้นฉบับ

ส่งเป็นไฟล์ .docx หรือ .doc  และไฟล์ .pdf ผ่านช่องทาง Online Submission โดยให้ทำการการสมัครสมาชิกกับระบบเว็บไซต์ สามารถดูคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่

*** ทั้งนี้ เจ้าของบทความจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : เจ้าของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความในส่วนค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ
โดยหากผลปรากฏว่าถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected) เจ้าของบทความไม่สามารถเรียกร้องขอค่าธรรมเนียมคืนจากทางกองบรรณาธิการ ฯ

ส่วนที่ 2 : กรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการปรากฏผลว่าผ่านการอนุมัติให้สามารถลงตีพิมพ์ได้ (Accepted) เจ้าของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนค่าตีพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทางกองบรรณาธิการวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ เป็นดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

อย่าโอนเงินค่าธรรมเนียม จนกว่าจะได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการตีพิมพ์ หรือคิวการตีพิมพ์กับกองบรรณาธิการ มิเช่นนั้นหากต้องโอนเงินคืนกองบรรณาธิการจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืน

รายละเอียดการโอนเงิน: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อบัญชี นาง สมบุญ นาคพรม เลขที่ 408-362292-2
ซึ่งหลังการโอนเงิน โปรดแจ้งแก่ทางกองบรรณาธิการ ฯ ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-7915701 หรือ 02-7915724 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ isdc@rsu.ac.th หรืออัพโหลดหลักฐานผ่านทางระบบเว็บไซต์ เพื่อให้ทางกองบรรณาธิการตรวจสอบ และดำเนินการในขั้นตอนถัดไป