วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ขอบเขตเนื้อหาของบทความที่รับพิจารณา

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน
 • การพัฒนารูปแบบการสอน
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
 • การพัฒนาเทคนิคการสอน
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม
 • การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้
 • การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน
 • งานวิจัยในชั้นเรียน
 • ฯลฯ

 

กำหนดระยะเวลาการเปิดรับบทความ

สามารถจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ มาให้ทางกองบรรณาธิการ ฯ พิจารณาได้ตลอดทั้งปี

 

การติดต่อส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา

ส่งเป็นไฟล์ MS word  และไฟล์ PDF ผ่านช่องทาง online submission โดยเข้าไปที่เมนูทางซ้ายมือ For Author(s) > ส่งบทความใหม่ จากนั้นทำการสมัครสมาชิกสำหรับส่งบทความ โดยเข้าไปที่ Create a new account (สามารถดูวิธีการได้ที่นี่

*** ทั้งนี้ เจ้าของบทความจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมายเหตุ: เจ้าของบทความควรโทรมายังกองบรรณาธิการฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดการตีพิมพ์และคิวการตีพิมพ์ก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการส่งต้นฉบับบทความเข้าสู่ระบบ >>> ติดต่อสอบถาม โทร. 02-7915724

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

ค่าธรรมเนียมรวม 6,000 บาท ต่อ 1 บทความ [มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ (double-blind peer review) จำนวน 3 คน]

    โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด  ดังนี้

    งวดที่ 1 จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท 

    โดยเมื่อทางกองบรรณาธิการฯ แจ้งให้มีการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 ขอให้เจ้าของบทความดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

    หากเกินกำหนด ทางกองบรรณาธิการฯ มีสิทธิถอดถอนบทความออกจากระบบการรับพิจารณา

 * หากผลปรากฏว่าถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (rejected) เจ้าของบทความไม่สามารถเรียกร้องขอค่าธรรมเนียมคืนจากทางกองบรรณาธิการฯ

  หมายเหตุ : อย่าโอนเงินค่าธรรมเนียม จนกว่าจะได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการตีพิมพ์และคิวการตีพิมพ์กับกองบรรณาธิการฯ

                        มิเช่นนั้นหากต้องโอนเงินคืน กองบรรณาธิการฯ จะหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืน

    งวดที่ 2 จ่ายค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากบทความผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท 

                       กรณีที่บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (rejected) เจ้าของบทความไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

บัญชีรับโอนเงินค่าธรรมเนียม :

บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อบัญชี โครงการค่าบริการวิชาการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่บัญชี  020-079144-0

หลังการโอนเงิน โปรดแจ้งแก่ทางกองบรรณาธิการฯ ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข  02-7915724 

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  E-mail : benjaporn.k@rsu.ac.th ( *** จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอน )

 

การตรวจพิจารณาคุณภาพบทความเพื่อลงตีพิมพ์ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) จำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน ซึงไม่ได้สังกัดสถาบันเดียวกันกับเจ้าของบทความ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน และบรรณาธิการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ

ใช้เวลาในการตรวจประเมินคุณภาพบทความประมาณ 45-60 วัน โดยหากผลปรากฏว่าผ่านการพิจารณา ผู้เขียนสามารถแจ้งขอหนังสือรับรองการตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการฯ

                                                                                                                     

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in