วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


Download in PDF (144.03 KB)

How to cite!

ชัชชญา พีระธรณิศร์ (2551). การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(2), 63-68

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in